Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών
Για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του, το Συμβούλιο ετοιμάζει και αναθεωρεί σε τακτά διαστήματα πρόγραμμα εργασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το έργο του είναι σωστά επικεντρωμένο και προετοιμασμένο. Για τα έτη 2022 και 2023, οι εργασίες του Συμβουλίου καθορίζονται βάσει του προγράμματος συνεδριών / συναντήσεών του και των εργασιών των υπο-επιτροπών για επιλεγμένους τομείς / θέματα προτεραιότητας, όπως μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

Συνεδρίες και συναντήσεις Συμβουλίου
Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικά διαστήματα ενώ προβαίνει πρόσθετα σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε όλους τους τομείς που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Βάσει της απόφασης σύστασής του, δύναται να καλεί εκπροσώπους των εν λόγω φορέων για συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου με συμβουλευτική ιδιότητα. Σημειώνεται ότι, βάσει της απόφασης σύστασης του Συμβουλίου από το ΥΣ (αρ. 85.108, ημερ. 13/6/2018), τα μέλη του Συμβουλίου έχουν διοριστεί σε προσωπική βάση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ορίζουν εκπροσώπους τους στις συνεδρίες ή συναντήσεις του Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας τους.

Ομάδες Εργασίας
Όταν κρίνεται σκόπιμο μπορούν να συστήνονται Ομάδες Εργασίας (OE) με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς / θέματα προτεραιότητας στα οποία αναμένεται να επικεντρωθούν οι εργασίες του Συμβουλίου. Για το σκοπό έχουν δημιουργηθεί μικρές αρμόδιες υπο-επιτροπές εντός του Συμβουλίου, για περαιτέρω μελέτη των επιλεγμένων θεμάτων και διαμόρφωση των κατάλληλων συστάσεων πολιτικής για ενίσχυση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση
Στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας, το Συμβούλιο μεριμνά για τη συστηματική ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων γύρω από τις εργασίες, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του, μέσω δημοσιεύσεων στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η λογοδοσία του Συμβουλίου διασφαλίζεται περαιτέρω μέσω της δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης του.