Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου εκτελεί η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης), η οποία έχει επίσης την αρμοδιότητα για το συντονισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» στην Κύπρο, την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής της Κύπρου καθώς και της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κύπρου ως προς την επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Η Γραμματεία έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριών και συναντήσεων του Συμβουλίου, της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του κράτους.

Συγκεκριμένα, την Γραμματεία του Συμβουλίου απαρτίζει το ακόλουθο προσωπικό της Διεύθυνσης Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών:
  ..
  • κα Μαρίνα Jensen, Διευθύντρια Προγραμματισμού - τηλ. 22 602809, email: mjensen@mof.gov.cy
  • κα Ελίζα Πετρίδου, Λειτουργός Προγραμματισμού - τηλ. 22 602935, email: epetridou@mof.gov.cy
  • κα Ιωσηφίνα Σκορδή, Λειτουργός Προγραμματισμού - τηλ. 22 602843, email: iskordi@mof.gov.cy
  ..\

  ..