Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Η λογοδοσία του Συμβουλίου θα διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης του, στην οποία θα αναλύονται οι εργασίες του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του έτους, περιλαμβανομένων τυχόν συστάσεων πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί και υποβληθεί προς την κυπριακή κυβέρνηση.

Ετήσιες Εκθέσεις Συμβουλίου: