Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Είναι με ιδιαίτερη τιμή και χαρά που έχω αποδεχτεί την πρόταση της Κυπριακής Κυβέρνησης και έχω αναλάβει να υπηρετήσω τη χώρα μου υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου. Έχοντας δίπλα μου μία ομάδα εκλεκτών εκπροσώπων της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, το όραμά μας είναι να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητα, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ευημερία των πολιτών της χώρας.

Η δυναμική του Συμβουλίου αντλείται μέσα από την εντολή της ίδιας της Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση ανεξάρτητων συστάσεων πολιτικής που θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση των πιο πάνω στόχων. Τη δυναμική αυτή ενισχύουν οι προϋποθέσεις για διεξαγωγή του έργου του Συμβουλίου σε πλαίσια πλήρους διαφάνειας αλλά και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η κυπριακή οικονομία μετά την έξοδο της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής απολαμβάνει σήμερα ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχώς μειούμενους ρυθμούς ανεργίας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα για βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις, όπου χρειάζεται, για συνεχή θωράκιση της οικονομίας μέσω της απάλειψης των όποιων διαρθρωτικών και άλλων στρεβλώσεων παραμένουν, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της ανθεκτικότητας της σε εξωτερικούς παράγοντες και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της για βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα είναι η ώρα για νέο μακροχρόνιο σχεδιασμό και προσανατολισμό της οικονομίας σε νέα αναπτυξιακά μοντέλα και τομείς, που θα της επιτρέψουν να φτάσει στο πλήρες δυναμικό της και να διασφαλίσει την ευημερία των σημερινών και επερχόμενων γενεών πολιτών.

Η ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα θα είναι στο επίκεντρο των εισηγήσεων μας. Ο όρος ανταγωνιστικότητα είναι μία ευρεία έννοια που εμπεριέχει όλους τους θεσμούς, πολιτικές και άλλους παράγοντες που στηρίζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις και διασφαλίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών σε βιώσιμη βάση, ορολογία που εμπεριέχει την ποιότητα ζωής και την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.

Με το σημερινό οικονομικό και πολιτικό κλίμα, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, ο εντοπισμός και η προώθηση όλων των δυνητικών συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, είναι πιο σημαντικά από ποτέ για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Το Συμβούλιο θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για προώθηση όλων των ενεργειών που μπορούν να στηρίξουν μια δυνατή, ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία και καλούμε σε συνεργασία όλους τους φορείς που μοιράζονται αυτό το όραμα.


Τάκης Κληρίδης,
Πρόεδρος