Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Υλοποιώντας τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, και με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε τον Ιούνιο του 2018 στη σύσταση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με την απόφαση αρ. 85.108 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) κατά τη συνεδρία του στις 13/6/2018.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Συμβούλιο, βάσει της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ είναι οι ακόλουθες:

 • ..
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της οικονομίας καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε συστηματική βάση, μέσω της εξέτασης ενός ευρέος φάσματος διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς καθώς και με ανταγωνιστικές χώρες, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις προβληματικές πτυχές.
 • ...
 • Διάγνωση των αδυναμιών και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις σε τομείς προτεραιότητας και για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
 • ...
 • Ετοιμασία Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας, κάθε δύο χρόνια, η οποία θα υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και θα δημοσιοποιείται. Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας θα αποτελεί το κύριο αναλυτικό εργαλείο του Συμβουλίου και θα περιλαμβάνει:
  α.
  ..συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας διεθνώς και έναντι επιλεγμένων χωρών,
  β.
  ..συμπεράσματα σχετικά με προβληματικές πτυχές και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και
  γ.
  ..εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί.
 • ...
 • Ετοιμασία επιπρόσθετων εκθέσεων, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με συγκεκριμένες πτυχές της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας οι οποίες θα θεωρηθούν προβληματικές από το Συμβούλιο, και για τις οποίες θα παρέχονται συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση μέσω της λήψης συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων.
 • ...
 • Ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης αναφορικά με τις εργασίες του Συμβουλίου.
 • ...
 • Διεξαγωγή διαλόγου με τους οργανωμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα σε θέματα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας.
 • ...
 • Συνεργασία με αντίστοιχα Συμβούλια άλλων κρατών μελών της ΕΕ καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.