Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


European Semester:

Country Reports - Cyprus (in-depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances)
Country Specific Recommendations (CSRs) - Cyprus (on the national reform programme of Cyprus)