Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας αποτελεί ένα από τα κύρια αναλυτικά εργαλεία του Συμβουλίου και περιλαμβάνει:
α.
..συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας διεθνώς και έναντι επιλεγμένων χωρών,
β.
..συμπεράσματα σχετικά με προβληματικές πτυχές και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και
γ.
..εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί.

Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 2019:

Η ετοιμασία της πρώτης ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο, έχει ανατεθεί από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) στην ολλανδική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ECORYS, κατόπιν αιτήματος στήριξης από την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) προς την SRSS.

Η ετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας ολοκληρώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2019 και περιλαμβάνει μία γενική επισκόπηση της δομής και των επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία, περιλαμβανομένων συστάσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων και αδυναμιών. Η έκθεση αξιολογεί τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας τόσο συνολικά όσο και σε επιλεγμένους τομείς, στη βάση διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (π.χ. WEF Global Competitiveness Report, WB Doing Business Rankings), κάνοντας σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων (επιλεγμένων) οικονομιών, του μέσου όρου της ΕΕ καθώς και των αντίστοιχων επιδόσεων προηγούμενων ετών. Για σκοπούς παρακολούθησης της ετοιμασίας της πρώτης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας έχει συσταθεί αρμόδια Επιτροπή Καθοδήγησης (Steering Committee) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΓΔ ΕΠΣΑ, του Υπουργείου Οικονομικών, της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της SRSS.

Με τη σύστασή του, τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου έχει αναλάβει την ευθύνη για την ετοιμασία των ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο, έχοντας θέσει υπό την αιγίδα του και την ετοιμασία και ολοκλήρωση της 1ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου για το 2019, το τελικό κείμενο της οποίας βρίσκεται εδώ.

Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 2021:

Η δεύτερη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας εκπονήθηκε εκ μέρους του ΣΟΑΚ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επικαιροποιεί και επεκτείνει την ανάλυση και τα πορίσματα της πρώτης Έκθεσης. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στο πλαίσιο ενός ευρέος ορισμού του όρου ανταγωνιστικότητα, που εμπεριέχει το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και άλλων παραγόντων, περιλαμβανομένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών, που στηρίζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις και υποστηρίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών σε βιώσιμη βάση. Καταγράφει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστή ενότητα για τις οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και τονίζει την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της μέσω της αλλαγής του οικονομικού μας μοντέλου. Το τελικό κείμενο της 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας βρίσκεται εδώ. Σχετική παρουσίαση βρίσκεται εδώ.


Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Κύπρoυ 2023:

Η 3η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επικαιροποιεί και επεκτείνει την ανάλυση και τα πορίσματα των δύο προηγούμενων Εκθέσεων. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και επικεντρώνεται στην ανάλυση της Παραγωγικότητας. Επίσης, περιλαμβάνει νέα ενότητα για την επίδραση της μεγάλης εισροής των ξένων εργατών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Το τελικό κείμενο της 3ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο βρίσκεται εδώ. Σχετική παρουσίαση της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.